Implementace(2) - Vytvoření požadavku (AuthnRequest)

Z kroku 1 jsme získali ověřenou URL adresu pro přesměrování uživatele na autorizaci

Nyní je třeba vytvořit autorizační požadavek a tento předat NIA IdP

Postup

 1. Vytvoření XML požadavku na autorizaci
 2. Podepsání požadavku
 3. Získání finální podoby požadavku
 4. Přesměrování uživatele

Vytvoření a podepsání XML požadavku na autorizaci

  
  private function generateAuthnRequest(EntityDescriptor $idp_descriptor)
  {
    // stejně jako v předchozích ukázkách, NiaContainer a NiaServiceProvider jsou
    // implementace specifické pro vaši aplikaci / produkční prostředí
    // jejich popis je mimo možnosti tohoto manuálu
    $nia_container = new NiaContainer($this);
    $service_provider = new NiaServiceProvider();
    ContainerSingleton::setContainer($nia_container);

    // získání url adresy, na kterou přesměrovat uživatele při metodě HTTP-REDIRECT
    $urls = $this->extractSSOLoginUrls($idp_descriptor);
    $sso_redirect_login_url = $urls[Constants::BINDING_HTTP_REDIRECT];

    // samotný AuthnRequest
    $auth_request = new AuthnRequest();
    // unikátní ID
    $auth_request->setId($nia_container->generateId());
    // Issuer, neboli "Unikátní URL adresa zabezpečené části Vašeho webu"
    $auth_request->setIssuer($nia_container->getIssuer());
    // explicitní deklarace příjemce zprávy
    $auth_request->setDestination($sso_redirect_login_url);
    // adresa kam se má uživatel přesměrovat při dokončení procesu na straně IdP
    $auth_request->setAssertionConsumerServiceURL(NiaServiceProvider::$AssertionConsumerServiceURL);
    // vyžadovaná úroveň ověření identity
    // LOW dovoluje využít NIA jméno+heslo+sms, stejně jako datovou schránku FO nebo identitu zahraničního občana
    // SUBSTANTIAL pak dovoluje méně variant
    // HIGH dovoluje pouze elektronický občanský průkaz
    $auth_request->setRequestedAuthnContext([
      'AuthnContextClassRef' => [NiaServiceProvider::LOA_LOW],
      'Comparison' => 'minimum'
    ]);

    // vygenerování nepodepsaného požadavku
    $auth_request_xml_domelement = $auth_request->toUnsignedXML();
    // přidání vyžadovaných atributů (informací o uživateli), element samlp:Extensions
    $exts = new NiaExtensions($auth_request_xml_domelement);
    $exts->addAllDefaultAttributes();
    $auth_request_xml_domelement = $exts->toXML();

    $auth_request_xml = $auth_request_xml_domelement->ownerDocument->saveXML($auth_request_xml_domelement);
    $auth_request_xml_domelement = DOMDocumentFactory::fromString($auth_request_xml);

    // vložení vlastního podpisu naším privátním klíčem
    $auth_request_xml_domelement = $service_provider->insertSignature($auth_request_xml_domelement->documentElement);

    return $auth_request_xml_domelement;
  }
  

AuthnRequest - obsah požadavku

Důležité náležitosti AuthnRequest
 • samlp:Issuer - obsahuje identifikátor SeP dle konfigurace v administraci NIA
 • samlp:AuthnRequest atribut AssertionConsumerServiceURL - obsahuje URL kam se přesměruje uživatel po dokončení procesu u IdP
 • samlp:RequestedAuthnContext - obsahuje požadovanou úroveň jistoty identifikace uživatele
 • eidas:RequestedAttributes - obsahuje seznam požadovaných informací o identitě, a zda jsou tyto vyžadovány (atribut isRequired) či nikoliv
 • Požadavek musí být podepsán privátním klíčem, který odpovídá certifikátu v SeP metadatech (příp. v konfiguraci SeP v administraci NIA)
  
<?xml version="1.0"?>
<samlp:AuthnRequest xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="_fd1ba820-1ff3-4ff0-bd99-f3a6ef2fccc5" Version="2.0" IssueInstant="2022-12-05T22:30:07Z" Destination="https://tnia.identitaobcana.cz/FPSTS/saml2/basic" AssertionConsumerServiceURL="https://nia.otevrenamesta.cz/ExternalLogin">
 <saml:Issuer>https://nia.otevrenamesta.cz/</saml:Issuer>
 <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
 <ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
  <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
 <ds:Reference URI="#_fd1ba820-1ff3-4ff0-bd99-f3a6ef2fccc5"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>hcn4clL0nu0TksP/lPAqOc+uF2TD4yfX10ptHJ/SjbE=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>Dldt0UJb6i61k2uKUjMytTui0oVrwdVn0UYuNkXAOJ5YfASLV2+NBynVd56d6gk8BExMsJCjNNMwEoWOWthKFiQ165a6nhRtJKer0HQXUlebvOHSUzYHgxPoNmgQ5FGZeqJuludiglyfNmHw4woceSw/bAzQeA2GKK7PgVblBsbR4BINGZ9ipsVkdtGJahN00g4hAjeeAHg9huuP5ytQ0GcL1BqdmSXabhf9a4ECQowuEdc48qlNOfa6B/I/QD2v1cPqXu/yqUbi/Pve/kQfdy+W9vkc87srlt64Eb8tWiFY0UTEdXvJF/Xh2aPd7nvXMQAlKZSNVu0BM8BGVb3ItQ==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDdDCCAlygAwIBAgIRAP9sUbldL412M4EpX2fV5PwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwJDEiMCAGA1UEAwwZaHR0cHM6Ly9vdGV2cmVuYW1lc3RhLmN6LzAeFw0xOTEwMDEwOTM1MjhaFw0yMjA5MTUwOTM1MjhaMBQxEjAQBgNVBAMMCXN6cmMtdGVzdDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL7C+gGDVHuZSYz2MDq21UB/e3UXiU7L3iJvv8GEzJoi+SvauCU/Ui5oGc/w2MqZ21E463aDadjksRFSB+9z/uw2yNna+Wctg2RoY4CMZNdp/MxunRIT9/U0ecXVHPcqsnTnVykK1QYUv8BaGHLQH0Okk/7+SWHR/MMXcJ7OTI4owm8bFRKN/PFaUtCSNYxhUnP51quWwx6EXoHXZWAq//7YCZP+WL7dcmnql4JxjpZGq4lINqCGA8WXw0EuXbUs5vakl5SFmDMezmiO5IEi1Mk5vmv649p2gUa4qpVPgHkhCqOSRB0BAeEh63hZM05Z+HkDb6R8VYAdFW3ZEL0lXw8CAwEAAaOBsDCBrTAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBRJIq+FqevCnV5u7guRRfs8k4KbmDBfBgNVHSMEWDBWgBTypM00nD30BAjXOIrO8l6xFnzxvaEopCYwJDEiMCAGA1UEAwwZaHR0cHM6Ly9vdGV2cmVuYW1lc3RhLmN6L4IUdCc7pFsR+OGBk+abd7ssRaIIM1EwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwIwCwYDVR0PBAQDAgeAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBHSwJPSnC6G+978X/Lk4UMx1QMXmUpvaWnELBMyAcdpRsN9RsOsiJKLYiTAHFLHDwAF0cd/2ZxcwqHu2dX2jwVfOE+Z3UhHEBmvLTPBQq96y62KO4Px7//6gQchK+zER5ZfOP7jAqqziIu+SuI4xJ3zBgEGb4wr3EdQqonNnk6rZh7uJlnCWaoZACg5+S97aK77HaJgk775lFYhDiuQBRD6GKLJoqR1Yvg12RN0X1UbCV5hUF0UEOgHhbNNmZIU9qrKeVKefekDSjzd8xDIU6Ic5w3gKS01CecLQL7/tSpi/s3X+1f4yTjozurqNjUV7gBxcyYRw+4vE4aa4qx/gWd</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></ds:Signature>
 <saml:Conditions>
  <saml:AudienceRestriction>
   <saml:Audience>https://nia.otevrenamesta.cz/ExternalLogin</saml:Audience>
  </saml:AudienceRestriction>
 </saml:Conditions>
 <samlp:RequestedAuthnContext Comparison="minimum">
  <saml:AuthnContextClassRef>http://eidas.europa.eu/LoA/low</saml:AuthnContextClassRef>
 </samlp:RequestedAuthnContext>
 <samlp:Extensions xmlns:eidas="http://eidas.europa.eu/saml-extensions">
  <eidas:SPType xmlns:eidas="http://eidas.europa.eu/saml-extensions">public</eidas:SPType>
  <eidas:RequestedAttributes xmlns:eidas="http://eidas.europa.eu/saml-extensions">
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://www.stork.gov.eu/1.0/age" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://www.stork.gov.eu/1.0/countryCodeOfBirth" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/CurrentAddress" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/CurrentFamilyName" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/CurrentGivenName" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/DateOfBirth" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://www.stork.gov.eu/1.0/eMail" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://www.stork.gov.eu/1.0/isAgeOver" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
    <eidas:AttributeValue>18</eidas:AttributeValue>
   </eidas:RequestedAttribute>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/PersonIdentifier" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://schemas.identitaobcana.cz/moris/2016/identity/claims/idnumber" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://schemas.identitaobcana.cz/moris/2016/identity/claims/idtype" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://schemas.identitaobcana.cz/moris/2016/identity/claims/tradresaid" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://schemas.eidentity.cz/moris/2016/identity/claims/phonenumber" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
  </eidas:RequestedAttributes>
 </samlp:Extensions>
</samlp:AuthnRequest>
  

Získání finální podoby požadavku

Adresa na kterou přesměrujeme uživatele se skládá následovně

 • IdP SSO HTTP-REDIRECT binding URL adresa (viz. IdP Metadata, element SingleSignOnService)
 • GET parametr SAMLRequest
 • AuthnRequest požadavek, s validním obsahem, podepsaný, zkomprimovaný (gzdeflate), enkódovaný (base64) a url-enkódovaný (urlencode)

  // EntityDescriptor pro IdP
  $idp_descriptor = generateIdpDescriptor();
  // viz. výše
  $authn_request = generateAuthnRequest($idp_descriptor);
  // komprese a enkódování požadavku
  $xml = $signed_request->ownerDocument->saveXML();

  $query = gzdeflate($xml);
  $query = base64_encode($query);
  $query = urlencode($query);

  // získání URL adresy
  // $redirect_url je popsána v posledním bodě kroku 1
  $final_url = $redirect_url . (parse_url($redirect_url, PHP_URL_QUERY) ? '&' : '?') . 'SAMLRequest=' . $query;

Obsah finální URL (vygenerováno právě teď):

"https://tnia.identitaobcana.cz/FPSTS/saml2/basic?SAMLRequest=1VjZkuK4En3vryDoR6LKC8Ys0VUT8gIYsME2Znu5IdvyAl6w5QX4%2BiuoKrq6ume7MxNz%2BwmUqTw6SqWkI3%2F55RRHjQrlOEyTpybzSDd%2Fef70BcM4Og5AWQSJgbIS4aJB%2BiV4cHM8Ncs8GaQQh3iQwBjhQeEMTKDOBuwjPTjmaZE6adR8F%2FLbERBjlBeEQLOhSE%2FN%2F3guY8MeSz8wntd%2B4DyPfrDdfv%2FBa0MeeaznOE6n2Vi9kSYQJBDjEikJLmBSEBPNsg8M%2B0B3liw7aNMDurtrNiQyjzCBxS0qKIojHlBUkYTwMXRRUoQFTG0HJvDRuVDDhbk0qSt3lrIJb6fZAG80xTTBZYxyE%2BVV6CDLmH2Fu6KlBapydJtncQOTTwXKExjNUj9Mms%2B39A5ujPPn3wz8Qr3v%2BsXFAzP0yQzKHL1m18UvYxOEuq4f6%2FZjmvsUS9M0Rfcp0sfFof%2B5%2Bfyp0XgLR66SeOkNTYRJmoQOjMLLLS0qKoLUbYDIT%2FOwCOJfwWYohr5iP6CT8%2BAwXPK5SV1H%2BDrGjeIfRqO5N6YPcZqjzzmGDziAbId%2Fwb2iGshDJDcOaliG8tT8%2FMeq5DbLZQ4T7KV5jL9t%2Fi6zb3KIkgpF6RG5D%2FhtgoTdnwP8YeK%2BUN9zlEKf1MCfTCDJzud72r6irGBUoufASTgnmtFJSS8PeEFFC5DNnVY5ZJcSd%2FY2DH0sxhPK3Nvy043R%2B%2BCb4b4CL80PpXRf9ZcIKXIL2prYfMgzB7acWnv1XCzLkE5Xee2uEtraltphA%2BaTztYD5mzFtjThnKzcDu%2Fy%2FqEnyCcVT8S9pqm1nK7n6yKYDkOd4TuQTwKjmExRTo%2F1jRUhu5qPTeuyHfunRarFvt4ZjnYom5RR6YZ%2BdPa0eFxzdeogs6ZscNERYEfTaXfhr%2BxIwLbBCYo22vXDI14d3GI0gYFG0z4XgD1CYOz3g7JcdM6FTo%2BcGSNkbmxuoB14fcjJop7Wpew6XC%2BLtLkHeYFSKF1iK8ZZZJuSOmeWHVKLClEH3XPPrXW%2FOji9Ls6jgudku1esw%2BGWtpayu6kmQ2oTsHDhdpNqo%2Bogmu5MbVXSgtoTRiu7rRT609M99e9y%2Fema%2Fyk639di06H7EizgvSFeDy6PbPQCPauKIrmSKILo7INaEYCvGGDRx5YduTOOYVVOPm5Yb9VZ1LWkbyfTdKcElaMBXZ4JOqgnkhyqIhgBxpJBXe%2Fg2KCdscrPzv3KHa1YJ16V2zUTOW0jmMUaP7sANKzp03wp16ok1%2FOlyqj7ABLbWd2Djrq07jZV0E%2FyHuiCr60EoKriRuOdWC0I7uXG2VQ%2BchIIJ8n35QW4%2BvVUJP8FMOuKLX8krcblztxeWFXKWMYSKNS2NqHVnbXDSVX1RvJlkoYts4KlaFFW2ElHDlWzarZjGZnj21CC7v6AjaEptPoXqqzZs5bA1topfNZIt5yo7jT3SKmnMjGUZZ%2ByaORsVuOFk%2BFkmazOhymjb62qJ8DReKaP6fnhQHVb5npsUKq6cSbd%2BVLh0jru2UNjqlGLIbQK0dS2p8BKFh0mK9f1iZc36XizW4OMorpbcbdorWdd14mTLOImp%2F1xN8q4SNEycQR6601Ny%2BXGtnCngoeoYw5jSUWXOJx3FDlk1EOniiue6x9Z34Jcdlwt%2FPEhELO5aQi0AJAc8O1gp9KdXWt8kGze6K22wB2u2zt5RkebuieCWgYAzgUsiUK%2BBJPrOo0NVQZ7AFSBvtaEK%2Fn6WhCMiZK1hhmqxGTVKbt%2BaRge7h24qR1LgneLM1V5LQlrX1iejypNJ1KbkNhv5ko%2B70X8aZhcThWU06O4%2FfM1xymWKzrd4xAbrflIOLSg7XYxNqCiqIxcy%2FVWWhl0JBAw0d8q03pL6sgak%2F1Qiy%2B%2BhQB0CfgIqIAeiWY2MhW7LZF6E2sLAI7sG10Ym%2FVkYSYiP2r1u70NNTtwlnpidHUTW8cKrhOyY9QzcNyjgbW%2Bgec4nExn23AJxsPZWKrBkHZcit2dnDobl6y7Yff1ypvLrV3bCsayEFez5ULQsz5%2F5tnpnFucuhTF%2B7oTTFsX2ejsvPmiuwdZdgmVsmWWCneatC%2BCL49srs7bsqtnaaIlBz7fBd1yEiXiGqY7IPqdltnvwmm3O4YT%2F9DtdqLhNpDCUhcMiR9NZ5M0M5ht5TOsodEbxrLFVSewhrQlz%2F1xYGtavFOsfpZP0WpKboWDZO4vbu8kKRavOJ267U9NmhGRM9NnXaowjyGF25sW43Hn5T69lHmm7a1V1xdOznlr1C2ukjlIKvJE%2BWv3dsJ9PLTuxpdjjXp%2F4H1zIr6KKyLR3PCqaPCrAZC74Hp3GeROy0Pn6vrg%2BW0l9o2Ee5Vl98gP7W%2FGoH7I5zh41dXIvals4i%2FQqWiIaXyEeYivCjUOkzAu4%2Bad59d%2BYkQ0M7mPn1%2F1AApdiB9RmadHSH6oWQqoKK3vvH4Q%2BeL7FR5vJK%2BzTq4qG7%2FKzdtAdxnycdhrEJE2bzGE%2Ba3HwFyQLY7%2BN4hjaUeh84V6j%2FSG%2B5V7QRJulwX6azy%2Fx2topAS%2BkV24SPPDo59WVyDyXqKgj5qNEF9jwxy5T00PRpiYrpFDIuhg8TuvHzLW1frg3ToPyjy8yre%2FwMhJy6TIz2LqorknhHkR%2FHsEP6Ye3leKum1YGB3JOy5NKLHMyYYrgOvmCOOfh%2FAQxmF0vkL8PJxHYYWSn4QyOfD%2F%2FSr%2B4TZDKgyj%2FzNOISaSZV6h%2FG%2Fn9Ubrzubl7cH03o7mD4438%2FfT%2BNtLZHH7UW7fcLzwH5j7H14T7AQoJqS%2F%2F54Ukxc8Jo91hqdenWfKiWAYY9JOytj%2BCWkX5Cr%2ByUgXObzeLzB0%2F33i6I3c73A%2BBmmC%2FrkS%2BdV9iu8a8asMvJvefxt%2B%2FvRf"

Další krok

Otevřením finální URL se spustí proces autorizace u NIA, jeho dokončením se vrátíte na tento tutoriál na Krok 3