Implementace(2) - Vytvoření požadavku (AuthnRequest)

Z kroku 1 jsme získali ověřenou URL adresu pro přesměrování uživatele na autorizaci

Nyní je třeba vytvořit autorizační požadavek a tento předat NIA IdP

Postup

 1. Vytvoření XML požadavku na autorizaci
 2. Podepsání požadavku
 3. Získání finální podoby požadavku
 4. Přesměrování uživatele

Vytvoření a podepsání XML požadavku na autorizaci

  
  private function generateAuthnRequest(EntityDescriptor $idp_descriptor)
  {
    // stejně jako v předchozích ukázkách, NiaContainer a NiaServiceProvider jsou
    // implementace specifické pro vaši aplikaci / produkční prostředí
    // jejich popis je mimo možnosti tohoto manuálu
    $nia_container = new NiaContainer($this);
    $service_provider = new NiaServiceProvider();
    ContainerSingleton::setContainer($nia_container);

    // získání url adresy, na kterou přesměrovat uživatele při metodě HTTP-REDIRECT
    $urls = $this->extractSSOLoginUrls($idp_descriptor);
    $sso_redirect_login_url = $urls[Constants::BINDING_HTTP_REDIRECT];

    // samotný AuthnRequest
    $auth_request = new AuthnRequest();
    // unikátní ID
    $auth_request->setId($nia_container->generateId());
    // Issuer, neboli "Unikátní URL adresa zabezpečené části Vašeho webu"
    $auth_request->setIssuer($nia_container->getIssuer());
    // explicitní deklarace příjemce zprávy
    $auth_request->setDestination($sso_redirect_login_url);
    // adresa kam se má uživatel přesměrovat při dokončení procesu na straně IdP
    $auth_request->setAssertionConsumerServiceURL(NiaServiceProvider::$AssertionConsumerServiceURL);
    // vyžadovaná úroveň ověření identity
    // LOW dovoluje využít NIA jméno+heslo+sms, stejně jako datovou schránku FO nebo identitu zahraničního občana
    // SUBSTANTIAL pak dovoluje méně variant
    // HIGH dovoluje pouze elektronický občanský průkaz
    $auth_request->setRequestedAuthnContext([
      'AuthnContextClassRef' => [NiaServiceProvider::LOA_LOW],
      'Comparison' => 'minimum'
    ]);

    // vygenerování nepodepsaného požadavku
    $auth_request_xml_domelement = $auth_request->toUnsignedXML();
    // přidání vyžadovaných atributů (informací o uživateli), element samlp:Extensions
    $exts = new NiaExtensions($auth_request_xml_domelement);
    $exts->addAllDefaultAttributes();
    $auth_request_xml_domelement = $exts->toXML();

    $auth_request_xml = $auth_request_xml_domelement->ownerDocument->saveXML($auth_request_xml_domelement);
    $auth_request_xml_domelement = DOMDocumentFactory::fromString($auth_request_xml);

    // vložení vlastního podpisu naším privátním klíčem
    $auth_request_xml_domelement = $service_provider->insertSignature($auth_request_xml_domelement->documentElement);

    return $auth_request_xml_domelement;
  }
  

AuthnRequest - obsah požadavku

Důležité náležitosti AuthnRequest
 • samlp:Issuer - obsahuje identifikátor SeP dle konfigurace v administraci NIA
 • samlp:AuthnRequest atribut AssertionConsumerServiceURL - obsahuje URL kam se přesměruje uživatel po dokončení procesu u IdP
 • samlp:RequestedAuthnContext - obsahuje požadovanou úroveň jistoty identifikace uživatele
 • eidas:RequestedAttributes - obsahuje seznam požadovaných informací o identitě, a zda jsou tyto vyžadovány (atribut isRequired) či nikoliv
 • Požadavek musí být podepsán privátním klíčem, který odpovídá certifikátu v SeP metadatech (příp. v konfiguraci SeP v administraci NIA)
  
<?xml version="1.0"?>
<samlp:AuthnRequest xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="_e5880a32-4c85-4646-be36-6a0a1ee95a63" Version="2.0" IssueInstant="2023-09-21T13:26:35Z" Destination="https://tnia.identitaobcana.cz/FPSTS/saml2/basic" AssertionConsumerServiceURL="https://nia.otevrenamesta.cz/ExternalLogin">
 <saml:Issuer>https://nia.otevrenamesta.cz/</saml:Issuer>
 <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
 <ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
  <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
 <ds:Reference URI="#_e5880a32-4c85-4646-be36-6a0a1ee95a63"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>HD89eLFAbvrDMhJQbONOsZoMlyjYffgmx9J7PZ3hXvw=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>ZovZPvYS1OG09pqrzSvzcnd7+FznKugv+5nhJbuW9bpnqaZIg8T+234MQlG/V0vgk64ZkNbKyI//6U2B8bgBA3JmtMynmST8RH21UF2yfQ8D7jTqjzJiYFiiZ5FJLQyLVXG6c5+bnSFcqvgfyV0UKlYa4zJw7nFU/7EJETIZNQLXPJ4bEcLDKbEDelfcXMEpNFtDmoxXuL6R9fvPVrGa3/6eWTiQM2y/HWhiSscTAarsjIZh0YurZ6k+R5nwCFan+0Jzhj0JAPjJ4O5thZCXnHL89heI/m8L6xTF6TGhaTLeOQHM+Gibl6Y1cG32wqcczabSkwYctKz05l7S/L4EzQ==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDdDCCAlygAwIBAgIRAP9sUbldL412M4EpX2fV5PwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwJDEiMCAGA1UEAwwZaHR0cHM6Ly9vdGV2cmVuYW1lc3RhLmN6LzAeFw0xOTEwMDEwOTM1MjhaFw0yMjA5MTUwOTM1MjhaMBQxEjAQBgNVBAMMCXN6cmMtdGVzdDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL7C+gGDVHuZSYz2MDq21UB/e3UXiU7L3iJvv8GEzJoi+SvauCU/Ui5oGc/w2MqZ21E463aDadjksRFSB+9z/uw2yNna+Wctg2RoY4CMZNdp/MxunRIT9/U0ecXVHPcqsnTnVykK1QYUv8BaGHLQH0Okk/7+SWHR/MMXcJ7OTI4owm8bFRKN/PFaUtCSNYxhUnP51quWwx6EXoHXZWAq//7YCZP+WL7dcmnql4JxjpZGq4lINqCGA8WXw0EuXbUs5vakl5SFmDMezmiO5IEi1Mk5vmv649p2gUa4qpVPgHkhCqOSRB0BAeEh63hZM05Z+HkDb6R8VYAdFW3ZEL0lXw8CAwEAAaOBsDCBrTAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBRJIq+FqevCnV5u7guRRfs8k4KbmDBfBgNVHSMEWDBWgBTypM00nD30BAjXOIrO8l6xFnzxvaEopCYwJDEiMCAGA1UEAwwZaHR0cHM6Ly9vdGV2cmVuYW1lc3RhLmN6L4IUdCc7pFsR+OGBk+abd7ssRaIIM1EwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwIwCwYDVR0PBAQDAgeAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBHSwJPSnC6G+978X/Lk4UMx1QMXmUpvaWnELBMyAcdpRsN9RsOsiJKLYiTAHFLHDwAF0cd/2ZxcwqHu2dX2jwVfOE+Z3UhHEBmvLTPBQq96y62KO4Px7//6gQchK+zER5ZfOP7jAqqziIu+SuI4xJ3zBgEGb4wr3EdQqonNnk6rZh7uJlnCWaoZACg5+S97aK77HaJgk775lFYhDiuQBRD6GKLJoqR1Yvg12RN0X1UbCV5hUF0UEOgHhbNNmZIU9qrKeVKefekDSjzd8xDIU6Ic5w3gKS01CecLQL7/tSpi/s3X+1f4yTjozurqNjUV7gBxcyYRw+4vE4aa4qx/gWd</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></ds:Signature>
 <saml:Conditions>
  <saml:AudienceRestriction>
   <saml:Audience>https://nia.otevrenamesta.cz/ExternalLogin</saml:Audience>
  </saml:AudienceRestriction>
 </saml:Conditions>
 <samlp:RequestedAuthnContext Comparison="minimum">
  <saml:AuthnContextClassRef>http://eidas.europa.eu/LoA/low</saml:AuthnContextClassRef>
 </samlp:RequestedAuthnContext>
 <samlp:Extensions xmlns:eidas="http://eidas.europa.eu/saml-extensions">
  <eidas:SPType xmlns:eidas="http://eidas.europa.eu/saml-extensions">public</eidas:SPType>
  <eidas:RequestedAttributes xmlns:eidas="http://eidas.europa.eu/saml-extensions">
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://www.stork.gov.eu/1.0/age" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://www.stork.gov.eu/1.0/countryCodeOfBirth" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/CurrentAddress" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/CurrentFamilyName" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/CurrentGivenName" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/DateOfBirth" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://www.stork.gov.eu/1.0/eMail" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://www.stork.gov.eu/1.0/isAgeOver" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
    <eidas:AttributeValue>18</eidas:AttributeValue>
   </eidas:RequestedAttribute>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/PersonIdentifier" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://schemas.identitaobcana.cz/moris/2016/identity/claims/idnumber" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://schemas.identitaobcana.cz/moris/2016/identity/claims/idtype" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://schemas.identitaobcana.cz/moris/2016/identity/claims/tradresaid" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
   <eidas:RequestedAttribute Name="http://schemas.eidentity.cz/moris/2016/identity/claims/phonenumber" isRequired="false" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"/>
  </eidas:RequestedAttributes>
 </samlp:Extensions>
</samlp:AuthnRequest>
  

Získání finální podoby požadavku

Adresa na kterou přesměrujeme uživatele se skládá následovně

 • IdP SSO HTTP-REDIRECT binding URL adresa (viz. IdP Metadata, element SingleSignOnService)
 • GET parametr SAMLRequest
 • AuthnRequest požadavek, s validním obsahem, podepsaný, zkomprimovaný (gzdeflate), enkódovaný (base64) a url-enkódovaný (urlencode)

  // EntityDescriptor pro IdP
  $idp_descriptor = generateIdpDescriptor();
  // viz. výše
  $authn_request = generateAuthnRequest($idp_descriptor);
  // komprese a enkódování požadavku
  $xml = $signed_request->ownerDocument->saveXML();

  $query = gzdeflate($xml);
  $query = base64_encode($query);
  $query = urlencode($query);

  // získání URL adresy
  // $redirect_url je popsána v posledním bodě kroku 1
  $final_url = $redirect_url . (parse_url($redirect_url, PHP_URL_QUERY) ? '&' : '?') . 'SAMLRequest=' . $query;

Obsah finální URL (vygenerováno právě teď):

"https://tnia.identitaobcana.cz/FPSTS/saml2/basic?SAMLRequest=1VjZkuK4En3vryDoR6LKC16A6KoJb4CNzWJjFr%2FckG1hG7xgywvw9VdQVXR1dc92Zybm9hMopTw6SqVSR%2F7yyymJWzUsUJSlT23qkWz%2F8vzpCwJJfBwIVRmmJswriMoWHpeiwa3jqV0V6SADKEKDFCQQDUpvYAmGPqAfycGxyMrMy%2BL2O5ff9gAIwaLEBNotVX5q%2FweyvR4JuvQD4%2FXYB4ZjuAcXdrkHDpCAgrDPAq7bbq3eSGMI7IhQBdUUlSAtsYmkuw9k%2F4GmllR3QHODLuu0WzJeR5SC8uYVluURDQiiTCPwGPkwLaMSZK4HUvDoXYjh3FpaxJU7TbiYt9duCW80pSxFVQILCxZ15EHb1L%2FCXdGyEtYFvK2zvIEppxIWKYj1LIjS9vMtvIMb4%2BL5Nx2%2FEO%2BHfvHRwIoCvIKqgK%2FR9dHL3BihaZrHpvuYFQFBkyRJkH0Cj%2FFRFHxuP39qtd7coa%2Bmu%2ByGJoE0SyMPxNHlFhYDlmHmt4Q4yIqoDJNfwaYIirxiP8CT9%2BBRTPq5TVxn%2BDrHjeIfRiOZN6YPSVbAzwUCDygENMu94F5RTbiDODYebNmm%2BtT%2B%2FMey5LbKZQFStMuKBH3b%2FF1m38QQpjWMsyP0H9DbAjG7Pwf4w8B9Ib7nKEcBzoE%2FGUAcnc%2F3sH1FWYG4gs9judeH%2BlBw60I2Qm3hzqYz5GRGfN5vd7sgOfU1fu50w03dPN0YvXe%2BGe478NL8kEr3XX%2FxcLLamddbi5qNyP4xLy5WffFSn%2B8ML%2BmkCuoOm4aaW6377jHNgaMGvWWH7jLGIh4RK7IODhzjHKbu5KwSBGfTYs8NRKGrJaVxThNr2TPHNGUP6fNu0ZP5%2FTLfX7RoO4wihx1q%2BuKsrzYjzmM7bmoNvbwOducVaU%2FiLWAuWsOnQ5vgFU1Zqs50oW%2FmGuMqni5PXEWG8c7bGMpxOizlJDttKp0z%2B7t6vipGoEtwcL2MFgZ9JsbrMLKQtxRAgfaqE5LbqnC4Q8dk00YagrRDapdwT2rCfK8xM7YMHWmTjvVeP4QqkfR07rQccstRCJY6nC3GRmcUuTG3pbxRl25yz7sA1zo0W6%2BcXEg25i1CZ5TL4unpHvp3sf50jf8Enu97sWHJvgxKcG9I18K1wwe9hM%2BGqsq%2BLElCfA6ERhWFQDWFeR%2FZbuzrDEUbjHLc0LsVO28aebHVJpmjhrU3FRaKLi6ERpOVyJCEkUDZitA0DhibpDc2OP3cr%2F3RivaSVbVdU7HXNUM9mXL6RYDDhjzNlkpjyEozWxqUsQ8Btp2NvcAaS%2FtuM8TFSdkLCzGYrkTBMKTNlPMSo8S4lxtnS%2F3IScSc5CBQ5sK1f5FJ%2BL8o6LzUCUbyalw51vZCG3KO00UkYNfeRDavdyOtrnsj5aJlUceqQSXZhB2x2cgjGtrIHZpSGK4LZODvD8gcWmKnfyGqhj5PU9BZe2VAm9mWkQxn6h8J41SlprrsEzYJvc1qPPdylC7T1fkwoRZbu%2B6JYDTWF2NydjgQfMdaj03CMDaexs%2BWKpM1Sc8dmpMpMR8Cu5Ss6fYU2umcpfJq3Zw4ZZONN85ayAmC30rOvLPWed9L0jxmtNP%2B6IxyJlanuTQSeutNQyrVxrURW4NDzFrDRDbgJYlmrKpElHFg66TmmP6RDmzA5MfVPBgfQimfWaZIigJUQq4bOgbJOp3xQXY5s7faCv5w3XUUnYw3TU8SGkUQwExEsiQWS0G77tPYNBRhLwiGSF5zwpeDxVoUTU3NO8Mc1lK6Yis%2BqExzh3oHZuImsri7%2BVmGspbFdSAuz0eDJFO5i0nsNzO1mPVi7jRML6caKNlR2v75nGNU25c8%2FjhEZmc2Eg8d4Po8QiZQVYNSGqXZyiuTjEUMJgVbddJscR7ZY3weGumlby4KC1kIoGAI5Eiy8pGlul0Z55vU2ILA4HOzEMdWo82tVOJGnT7f2xD6gbGNE7UwNol9rME6xSfGOAuefzTRtG%2BiGYq0ib6NlsJ4qI%2FlRhiSnk%2FQzslr8nFF%2Bxt636x2M6XjdO1wrIhJrS%2Fn4iLvc2eOnsyY%2BYnH1TBYeOGkc1FM1tnN5vxeyPNLpFYdq1KZk9a9iIEycpmm6Cr%2BIs%2FSaXrgCifkKy1OpTXIHEEK2I7V58GE58dACw48z8bDbShH1UI0ZW400bUsN6ltHVC0OSU3lO1KKza0h6StzIJx6E6niaPa%2FbyYwNUE3woH2dpf%2FN5JVm1O9dimG0wskpKgpy90niitY0Sg7qZD7Zjzcp9dqiKf7u0VH4gn77w1mw5TKwzAGXkigrV%2Fq3Afi9bd%2BFLWiPcF75uK%2BCqusETzo6uiQa8GofKj691l4jutiLxr14ee31Zi30i4V1l29%2FzQ%2FmYO4od8joNXXQ39m8rG%2FSU8lS0pS46giNBVoSZRGiVV0r7z%2FDpOirFmxvfx86segJEP0COsiuwI8A%2BhZwIRZ82d1w88X%2Fp%2Bhccbyeuq06vKRq9y8zbRXYZ8nPbqhKXNmw9mfhsxsOb4iMP%2FDeJYuXHkfSHeI73hfuVe4oC7VQn%2FGs%2Fv8VpTnALfyC5UZsXhMcjqKxB%2BLxEggO1WhK6%2BUQH9p%2FYOxAibrp5DLOhA%2BTuvHzzX1fqwuw0eVEV0lW9%2FgZGXVWlZnKXMh7OdGBVl%2BO8R%2FBh6cN8p4nZgQXzE77gsJaSqwAeuFHy%2FgAj9PISHIIni8xXi5%2BE8imqY%2FiSUccH%2F97P4h8cMGiCK%2F884RQhLllkNi7%2Bd1xutO5uXtwfVeyvNHzrezN8v429PkfntR719w9lF%2F8Da%2F%2FCeIC%2BECSb9%2FfekBL%2FgEX6sUxzx2nkmvBhECcLttErcn5B2ia%2Fin4x0WYDr%2FQIi%2F98nDt%2FI%2FQ7nY5il8J9LkV89p%2BiuEb%2FKwLvp%2Fbfh50%2F%2FBQ%3D%3D"

Další krok

Otevřením finální URL se spustí proces autorizace u NIA, jeho dokončením se vrátíte na tento tutoriál na Krok 3